Skip links

01

preklad
obchod

prezentácie, školenia zamestnancov, zmluvy a dohody, popisy a reprezentovanie firmy, webové stránky, obchodná korešpondencia, životopisy, záverečné správy, motivačné listy, sprievodné listy, odporúčania, certifikáty, administratíva, dodacie listy, prepravná a dopravná dokumentácia, zásielková dokumentácia, manuály exportéra, sprievodné dokumenty, normalizačné dokumenty, technické požiadavky, doložky, prílohy.
Texty z oblasti:
ľudské zdroje, reklama, on-line marketing, analýza, preprava osôb a tovaru, doprava, tovar, polotovary a hotové výrobky, výroba, veľkovýroba, malovýroba, obchod, veľkoobchod, maloobchod, poistenie, medzinárodná a vnútroštátna kamiónová doprava, normalizácia, služby, texty z odvetvia priemyslu – ťažký, strojársky, hutnícky, potravinársky, gumárenský, hračkársky, spracovateľský, drevospracujúci, zlievarenský, nábytkársky, textilný priemysel, spracovanie, vypracovanie, opracovanie, produkcia, tvorba, hospodárstvo, ekonómia, energia, spotreba, konzum, konkurencia, dopyt, ponuka.
(NIE SOM ÚRADNÝ PREKLADATEĽ)

02

preklad kultúra a turizmus

bulletiny, brožúry, letáky, popisy, opisy, informačné dokumenty, bedekre, itineráre, cestopisy.
Texty z oblasti:
cestovný ruch, turizmus, migrácia, cestovné kancelárie a agentúry, doprava, expedície, geografia, história, služby, starostlivosť o zákazníka, hranice, zahraničie, pobyty, zájazdy, výlety, ubytovanie, chalupy, chaty, hotely, motely, útočiská, prístrešia, rekreačné ubytovacie podniky, texty z odvetvia cestovného ruchu – motorizovaný, rekreačný, zážitkový, dobrodružný, alternatívny, autentický, tematický, športový, dobrodružný, kultúrny, kúpeľný, zdravotný, obchodný, sociálny, etnický, genealogický, mestský, prímestský, vidiecky, horský, vysokohorský, morský, prímorský, železničný, lodný, letecký, individuálny, kolektívny, masový, ekologický, mládežnícky, rodinný, seniorský, sezónny/mimosezónny/celoročný, pamiatky, spoznávanie, objavovanie, šport, vzdelávanie, semináre, oddych a relax, voľný čas, ekológia, permakultúra, trvalo udržateľný rozvoj, energie.

03

preklad
technické texty

návody na použitie, technická dokumentácia, katalógy, technické manuály, bezpečnostné normy, dokumenty z oblastí bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi, životné prostredie a civilná obrana, používateľské príručky, technické správy, technické výkresy, odborné články.
Texty z oblasti:
stavebníctvo, architektúra, dizajn, grafika, fotografia, domy a byty, bytové a nebytové priestory, nábytok, interiér, konštrukcie, stavebné materiály, projekty, sanita, spotrebiče, svietidlá, zariadenie, vybavenie, povrchy, obklady, rekonštrukcia, inteligentné domy, moderné a ekologické technológie, staviteľstvo, modernizácia, projektovanie, plánovanie, strojárstvo, dopravné zariadenia, zdvíhacie zariadenia, poľnohospodárske a obrábacie stroje, tepelné stroje, rekuperácia, kompresory, čerpadlá, elektrické stroje, časti strojov, súčiastky, diely, dielce, komponenty, náradie, nástroje, prístroje, automobilový priemysel, výrobné postupy.

o mne

Informácia je sila. Úspešná komunikácia, efektívna a zmysluplná interakcia a výmena dôležitých znalostí zabezpečila prežitie ľudstva. Schopnosť prijímať, pochopiť, spracovať a vymieňať si vedomosti. Vedomosti o zdrojoch energie, prírode, súčasnej situácii, nebezpečenstve, o priateľoch aj nepriateľoch. Zabezpečuje spojenie s minulosťou, len vďaka nej tvoríme svoju budúcnosť. Je to tá tenká hranica medzi silnými a slabými, bohatými a chudobnými, úspešnými a neúspešnými. Vo chvíli, keď si človek uvedomil svoju schopnosť vyjadriť sa, vynašiel sofistikovaný nástroj na dobývanie sveta. Spletitý kód, akým je unifikovaný záznam našej reči je zároveň podkladom pre našu identitu. Od narodenia nás podvedome spája s pocitom bezpečia. Jazyk je najznámejší kanál medzi dvoma svetmi. Most, ktorý mení cudzie, nedostupné a chladné na priateľské, otvorené a blízke. To je čaro a sila vzájomného porozumenia.
Jazyky ma fascinovali odjakživa. Stará mama sa narodila v Paríži, dedko žil v Argentíne. Ich rozprávanie vždy podnecovalo moju fantáziu a stimulovalo moju citlivosť na cieľové národy. Románske jazyky boli pre mňa prísľubom exotického ovzdušia, temperamentu, farieb, bohatej kultúry a závratných diaľok. Zamatový šarm francúzštiny a ohnivá energia španielčiny ma uchvátili natoľko, že som sa rozhodla pre štúdium jazykov na univerzite. Vzdelanie na Univerzite Komenského v Bratislave som si obohatila a prehĺbila na španielskej Univerzite v Oviede. Po úspešnom absolvovaní a získaní magisterského titulu z odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo som sa v krátkom čase vrhla na prácu prekladateľky. Rozhodla som sa venovať hľadaniu esencie a hĺbkovému ,,pitve” textu. Dnes pracujem ako prekladateľ na voľnej nohe. Som členkou Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov (SAPT).

IMG_7806upr1

2021 Úradný prekladateľ  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Bratislava, Slovensko Osvedčenie, okrúhla pečiatka, preukaz

2020 (SAPT) Člen Slovenskej asociácie prekladateľov (SAPT)

2018 Nezávislá prekladateľka  Živnostenské oprávnenie, Poprad, Slovensko
Preklad obchodných, technických a interkultúrnych textov

2017 Akreditovaný sprievodca cestovného ruchu  Akadémia vzdelávania, Poprad, Slovensko
Kurz sprievodcu cestovného ruchu

2016 Magisterský titul v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo  Univerzita Komenského. Bratislava, Slovensko
Prekladateľstvo a tlmočníctvo, Španielsky jazyk a literatúra, Francúzsky jazyk a literatúra

2015 Erazmus, Zahraničná stáž  Univerzita v Oviede, Oviedo, Španielsko
Prekladateľstvo a tlmočníctvo, Španielsky jazyk a literatúra, Francúzsky jazyk a literatúra

2008 Maturita  Gymnázium Ivana Bellu, Handlová, Slovensko
Štúdium so zameraním na cudzie jazyky

2005 Diplom o štúdiu francúzskeho jazyka DELF  Francúzsky Inštitút, Bratislava, Slovensko
Skúšky z francúzskeho jazyka